* આળસ થી કટાઈ જવા કરતા મહેનત થી ઘસી જવું વધારે સારું. *

ૐ વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિસમપ્રભ |
નિર્વિધ્નં કુરું મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ||

* આળસ થી કટાઈ જવા કરતા મહેનત થી ઘસી જવું વધારે સારું. * મહાન બનવા માટે પોતાના મગજ પર કાબુ મેળવવો જરૂરી છે. * મહાન બનવા માટે પોતાના મગજ પર કાબુ મેળવવો જરૂરી છે. *

Welcome To DudhalaVillage

Dudhala Village is a collection of Advanture,Culture,Clarity,Health and Wealth. also dudhala village is a success development village in all over world. Dudhala is a one of the village in lathi taluka in Amreli District of Gujarat state in india. Dudhala is a 5 km distance from its taluka lathi and 19 km far from its District Main City Amreli. it is 215 km far from its capital of Gujarat is Gandhinagar near by villages of this village with distance are Toda(2.5 KM), Akala(3.5 KM), Kerala(3 KM), Jarakhiya(5 KM), Malaviya Pipariya(12 KM). and nearst town are Lathi(5 KM), Babra(17.8 KM), Liliya(17.9 KM), Amreli (19 KM). Asodar,Bhingrad,Matirala,Padarshinga, Pipalva, Pratapgadha are the villages along with this village in the same Lathi Taluka.

Advertisment

Lathi
Lathi is a one of the Tahsil of Amreli Distring of Gujarat state.
Surat
Surat is a success Developement city and also District of Gujarat.
Gandhinagar
Gandhinagar is a capital of Gujarat state.
Amreli (Saurashtra)
Amreli is a District of Gujarat state.